Stolpekontroll

Det skal gjennomføres kontroll av stolper innen 20 år etter oppføring, deretter skal stolpene kontrolleres minst hvert 10. år.

Vårt selskap er Norges
ledende innen Stolpekontroll

Vi leder an innen stolpekontroll i Norge, med over 20 års ekspertise. Vår dedikasjon til kvalitet og sikkerhet gjør oss til bransjens standard. Gjennom avansert teknologi og systematisk tilnærming sikrer vi pålitelige strukturer og en tryggere fremtid. Velg oss som din partner for ledende tjenester innen råtekontroll, linjebefaring og HMS & kvalitetssikring for stolper.

Krav fra myndighetene

Grunnen til at myndighetene stiller krav om systematisk råtekontroll av stolper – er for å sikre verdier og helse. Stolper som ikke er kontrollert kan utgjøre en stor risiko for montører, beboere og gjenstander i nærheten (hvis stolpen skulle knekke / falle over).

Stolpekontroll utføres ved å sjekke kvaliteten på treverket i stolpen – både på innsiden og utsiden, samt over og under bakken. Det sjekkes også at stolpen er fundamentert godt og det sees etter andre avvik ift. til forskrifter.

Kun ved å teste styrken i trefibrene kan man konstatere at stolpen er trygg ift. til å arbeides i, har den bæreevne som kreves og at den tåler påkjenninger i miljøet.

Vi tar stolpekontrollen på alvor

Stolperegistrering og tilstandskontroll av stolpekurser, enkeltstolper, trestrevere og hjelpestolper er en nødvendighet av flere grunner.

 • Ut fra lov om sikkerhet arbeidsmiljø for berørt drift- og vedlikeholdspersonell
 • Kan avverge livsfarlige situasjoner
 • Vil medvirke til en optimal leveringspresisjon av strøm og kommunikasjon
 • Sikrer et bedre grunnlag for rasjonell drift og vedlikehold
 • Gir grunnlagsdata for økonomisk oppfølging og kontroll
 • Ut fra krav til driftsikkerhet og leveringspresisjon
 • Ut fra krav om en optimal økonomisk forvaltning av investerte anleggsmiddler

En stolpe som er råtten, eller skadet av andre årsaker, skal behørlig merkes og skiftes ut snarest mulig.

Hvis en stolpe er løs i roten, skjev eller av andre grunner i en slik tilstand at det er uforsvarlig for personell å bestige eller arbeide i eller omkring stolpen må nødvendigvis utbedringer skje.

Har stolpen begynnende eller små råtskader kan impregnering anbefales. behandlingen er mest aktuell ved skader på høgspentstolper og master som medfører store kostnader ved utskifting.

De vanligste stolpesykdommene

Følgende aktuelle påvirkninger vil medføre alvorlige konsekvenser for stolpens helsetilstand

 • Soft-rot er soppangrep fra utsiden av stolpen
 • Kjerne-råte er soppangrep i stolpens indre deler
 • Insektangrep, maur, biller og mark
 • Hakkespettskader

Stolper kan også være skadet av fysiske påvirkninger, som for eksempel påkjørt av kjøretøyer, snøplog etc..

Råtekontroll med Resistograf

Det skal graves minimum 10 cm dypt rundt hele stolpen slik at softråte kan avdekkes med stikketester ved hjelp av kniv.

Det skal bankes rundt hele stolpen, fra jordbandet og opp til ca. 2 meter over bakken.

Ved mistanke om innvendig råte skal det bores nok antall ganger med resistograf til å være sikker på omfanget av råten i stolpen. Det skal alltid bores en gang i stolpen som ekstra sikkerhet.

I tillegg skal barduner, fundamentering, hakkespettangrep, fjellbolter, stag og andre punkter som er med i kontrollskjema sjekkes og registreres.

Hvordan utføres råtekontroll?

1. Visuell kontroll av stolpen for skader. Det utføres også en visuell linjekontroll etter beskrivelse fra netteier.
2. Tilstrekkelig graving rundt hele stolpen for å avdekke utvendig råte.
3. Etter det er gravd rund hele stolpen blir det utført en stikkprøver med kniv for å teste trefiberstyrken utvendig, og for å finne utvendig råte.
4. Banking rundt hele stolpen og så høyt man rekker, for lytting etter hulrom og rekyl. Er man mistenksom til innvendig råte etter banking, borer man på disse punktene.
5. Etter det er gravd og banket, blir det benytte en resistograf i PD serien. Det bores alltid minst en gang i hver stolpe 30 grader nedover i stolpen.
6. På skjermen til resistografen leses det av hvor mye råte som er funnet og kvaliteten/trefiberstyrken på stolpen.

Resistograf

En resistograf er en bormaskin med en nål på 3 mm tykk, som måler både motstanden i trevirke og trykkbelastningen elektronisk.

Den største fordelen med å bruke resistograf, er at kontrolløren får en grafisk fremstilling av tverrsnitt på stolpen som viser tilstanden.

 • Avdekke hultråte
 • Måler trykkbelastningen elektronisk
 • Beregning av reststyrkeverdi
 • Kan lever grafiske filer som viser tverrsnittet på alle stolper
 • Filer kan leveres ved å bruke vår API løsning
 • Instrumentet er utprøvd i minst 20 år

REFERANSE

"BLABLABALABLA"

Construction Photos
TEST

TEST

"I will let my mum know about this, she could really make use of Ruc company! Thanks to the company of professionals!!! I will recommend you to my colleagues."

Construction Photos
Jacob Jones

Lovely Customer

"I love Ruc company. Needless to say we are extremely satisfied with the results. Ruc impressed me on multiple levels. Thanks to the company of professionals!!!"

Construction Photos
Emily Blunt

Lovely Customer